left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Javni poziv študentom za vključitev v štipendijski sklad UP za študijsko leto 2009/2010

29.09.2009

Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, objavlja na podlagi 14. člena Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
naslednji

 

JAVNI POZIV ŠTUDENTOM ZA VKLJUČITEV V
ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010


Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (UP), Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.
Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse študente rednega študija, vpisane v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP ali kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje, da se prijavijo na ta natečaj in tako izrazijo svoj interes za vključitev v štipendijski sklad UP.
Z vključitvijo v Štipendijski sklad UP so izbrani študenti uvrščeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Tripartitne pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, tistimi partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, pri katerih obstaja vzajemen interes za sklenitev te pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju
se študent zaveže, da se bo po zaključenem izobraževanju zaposlil pri partnerju sklada (delodajalcu) vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Predmet poziva
Predmet poziva je izbor študentov za vključitev v Štipendijski sklad UP v študijskem letu 2009/10.

Pogoji
Pravico do vključitve v Štipendijski sklad UP imajo vsi redni študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na UP, ki se prijavijo na ta javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- niso v rednem delovnem razmerju;
- niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe;
- ne prejemajo štipendije iz kakšnega drugega vira (izjema so državne štipendije za
zagotavljanje socialne varnosti študentov);
- njihova povprečna ocena v študijskem letu 2008/2009 ni nižja od skupne povprečne
ocene vseh študentov na članici vpisa po posameznih stopnjah študija v tem
študijskem letu za študente višjih letnikov;
- njihovo število točk doseženih na splošni maturi ni nižje od povprečnega števila doseženih točk na maturi vseh študentov, vpisanih v isti študijski program;
- dosežejo vsaj 50 odstotkov po opredeljeni metodologijo ocenjevanja.

Prijava
Prijava za vključitev v Štipendijski sklad UP je popolna, če študent do predpisanega roka za oddajo prijave predloži izpolnjen in podpisan prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije (Obrazec 1-ŠTU), ki mu priloži:
- potrdilo o vpisu v javno veljavni dodiplomski ali podiplomski študijski program na UP (oziroma za kandidate za vpis v programe UP potrdilo o prijavi k vpisu);
- potrdilo o učnem uspehu (povprečni oceni vseh redno opravljenih obveznosti);
- kopija osebnega dokumenta;
- soglasje študenta za objavo podatkov po Pravilniku o štipendijskem skladu Univerze
na Primorskem v evidenci izbranih študentov (obrazec STU - 2 (izjava));
- izjava študenta, da ni v rednem delovnem razmerju, ni prijavljen pri Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kot
brezposeln in ne prejema štipendije iz kakega drugega vira;
- potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o nezaposlenosti;
- dokazila o znanju jezikov, v kolikor študent uveljavlja točke iz znanja jezikov;
- dokazila o obštudijskih dejavnostih, v kolikor študent uveljavlja točke iz obštudijskih
dejavnosti;
- dokazila o mednarodnih izkušnjah (Erasmus študenti), v kolikor študent uveljavlja
točke iz mednarodnih izkušenj.
Navedeni pogoji so določeni v 14. in 21. členu Pravilnika o štipendijskem skladu UP, ki je dostopen na sedežu UP in na njeni spletni strani.

Postopek izbire
Vloge morajo na naslov Kariernega centra Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, prispeti v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv za vključitev v štipendijski sklad UP - NE ODPIRAJ«. Točen naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani ovojnice. Vloge so lahko predložene od objave razpisa dalje po pošti ali osebno oddane na sedež KCUP (v sprejemni pisarni ŠOUP, Pristaniška 3, 6000 Koper) vsak delovni dan med 8.00 in 14. uro.
Rok za oddajo je 10.10.2009, do 14.00 ure. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v oktobru 2009.
Vloga se šteje za popolno, če je na zahtevanem obrazcu, če je obrazec v celoti izpolnjen, če so priložene vse priloge in če je vloga ustrezno označena. Komisija za odpiranje vlog bo v 3 delovnih dneh po odpiranju vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog tiste študente, ki so oddali nepopolne vloge. Dopolnitve morajo biti oddane v roku 8 delovnih dni po prejemu zahteve za dopolnitev. Vloge, ki niso popolne ali ki niso dopolnjene v zahtevanem roku, Komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže. Na sklep pritožba ni mogoča.
Postopek odpiranja vlog je končan, ko Komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge in poteče rok za oddajo dopolnitev. O pravici do vključitve v Štipendijski sklad UP bo odločal Upravni odbor sklada. Študenti bodo o vključitvi v sklad pisno obveščeni v 3 dneh od sprejema odločitve.

Dodatne informacije in dokumentacija
Dokumentacija javnega poziva je od njegove objave na voljo na spletni strani Univerze na Primorskem www.upr.si, pa tudi na spletnih straneh Študentske organizacije Univerze na Primorskem (www.soup.si), Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske (www.uip.si) in Kariernega centra Univerze na Primorskem (www.karierni-center.si ).

Dodatne informacije so na voljo pri skrbniku Štipendijskega sklada UP, Kariernem centru Univerze na Primorskem, na telefonski številki 040 282 389 (vsak dan med 9.00 in 12.00 uro do poteka roka za oddajo vlog) ali na elektronskem naslovu info@karierni-center.si.

Kontrolni seznam
Prosimo, da pred odpošiljanjem vloge preverite, ali je ta popolna, in še zlasti:
- ali je izpolnjen in podpisan Obrazec 1 - ŠTU,
- ali je izpolnjen in podpisan Obrazec 2 - ŠTU
- ali so vlogi priložene predpisane izjave in dokazila.

icon Obrazec 2 - ŠTU
icon Obrazec 1 - ŠTU
top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom