left shadowright shadowtopShadow
soup logomain image
     
 
month back

MAJ 07

month forth
N P T S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
/ / / / / / /

ŠOUP
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

T: +386 5 662 62 20
F: +386 5 662 62 36
M: +386 31 452 000

E: info@soup.si

bottom

AKTUALNO:

Javni poziv za vključitev v Štipendijski sklad UP

28.05.2008

Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem

naslednji

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (UP), Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem.

Univerza na Primorskem bo v sodelovanju s Študentsko organizacijo UP in Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske d.o.o. (UIP) ter Republiškim skladom za razvoj kadrov in štipendiranje v študijskem letu 2008/09 zagotovila sredstva za 30 štipendij, ki se bodo podelile najboljšim študentom UP.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse zainteresirane delodajalske organizacije - pravne osebe javnega ali zasebnega prava ali posameznike s sedežem ali poslovno enoto na območju Slovenije ali EU, da se vključijo v Štipendijski sklad UP ter tako postanejo partnerji Štipendijskega sklada UP.

Z vključitvijo v Štipendijski sklad UP se partner sklada obveže v sklad prispevati namenska sredstva v višini zneska ene letne štipendije oziroma poljubnega večkratnika tega zneska ter sredstva za kritje upravljavskih stroškov. Znesek ene letne štipendije in višino upravljavskih stroškov določi upravni odbor sklada (najmanj 2.000 EUR letno). Na podlagi vloženih sredstev ima partner sklada pravico do sklenitve načeloma enoletnih pogodb o štipendiranju v številu, sorazmernem s tem zneskom, s tistimi najboljšimi študenti na UP, glede katerih pri partnerju obstaja poseben interes oziroma kadrovska potreba, kot jo opredeli v vlogi na ta javni poziv. Podatke o omenjenih najboljših študentih zagotovi UP, kakor tudi posreduje pri sklenitvi pogodb o štipendiranju v številu, sorazmernem z višino prispevnih sredstev v  Štipendijski sklad UP. UP zagotavlja tudi mentorstvo študentom za raziskovalne ali projektne naloge, ki jih lahko zaradi lažje odločitve o izbiri študenta razpiše delodajalec.

Predmet poziva
Predmet poziva je izbor delodajalskih organizacij za vključitev v Štipendijski sklad UP v študijskem letu 2008/09 glede na njihove kadrovske potrebe po diplomantih dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov, ki se izvajajo na UP.

Pogoji
Pravico do vključitve v Štipendijski sklad UP imajo vse delodajalske organizacije - pravne osebe javnega ali zasebnega prava ali fizične osebe, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju RS ali EU, ki se prijavijo na ta javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- se ne nahajajo v postopku likvidacije, stečaja ali prisilne poravnave ter kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij,
- imajo kadrovske potrebe, ki ustrezajo strokovnim nazivom, za katere se izobražujejo študenti UP, kar dokažejo s kadrovskim načrtom, razvojnim načrtom, programom prestrukturiranja ali utemeljijo z  neuspešnim iskanjem ali kako drugače,
- lahko zagotovijo izplačilo štipendij skladno s sprejetimi obveznostmi do sklada.

Prijava
Prijava za vključitev v Štipendijski sklad UP je popolna, če delodajalec do predpisanega roka za oddajo prijave predloži izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije (Obrazec 1-DD), ki mu priloži:

  • - izjavo o tem, da se delodajalec ne nahaja v postopku likvidacije, stečaja ali prisilne poravnave ter kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod),
  • - navedbo načrtovanega števila zaposlenih s kadrovskim načrtom ali drugim dokazilom o kadrovski potrebi,
  • - izjavo o zagotovitvi sredstev za štipendiranje v SKLAD ter o višini teh sredstev za študijsko leto 2008/09 (v kolikor želi delodajalec prispevana sredstva v SKLAD »koristiti« za štipendiranje kdaj kasneje, mora priložiti tudi izjavo o tem),
  • - izjavo o nameravani zaposlitvi štipendista po pridobljenem nazivu, za pridobitev katerega mu je bila izplačevana štipendija.

Navedeni pogoji so določeni v 12. in 19. členu Pravilnika o štipendijskem skladu UP, ki je dostopen na sedežu UP in na spletni strani www.upr.si.

Postopek izbire
Vloge morajo na naslov Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000, Koper, prispeti v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv za vključitev v štipendijski sklad UP - NE ODPIRAJ.

Točen naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani ovojnice. Vloge so lahko predložene od 1.6.2008 dalje po pošti ali osebno oddane na sedež UP vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro.

Rok za oddajo je 30.6.2008, do 14.00 ure. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno 1.7.2008. Vloga se šteje za popolno, če je na zahtevanem obrazcu, če je obrazec v celoti izpolnjen, če so priložene vse priloge in če je vloga ustrezno označena. Komisija za odpiranje vlog bo v 3 delovnih dneh po odpiranju vlog pisno pozvala k dopolnitvi vlog tiste delodajalce, ki so oddali nepopolne vloge. Dopolnitve morajo biti oddane v roku 8 delovnih dni po prejemu zahteve za dopolnitev. Vloge, ki niso popolne ali ki niso dopolnjene v zahtevanem roku, Komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže. Na sklep pritožba ni mogoča. 

Postopek odpiranja vlog je končan, ko Komisija za odpiranje vlog zbere vse popolne vloge in poteče rok za oddajo dopolnitev. O pravici do vključitve v Štipendijski sklad UP bo odločal Upravni odbor sklada. Delodajalci bodo o vključitvi v sklad pisno obveščeni v 3 dneh od sprejema odločitve.

Partnerstvo v Štipendijskem skladu UP
Izbrani delodajalci bodo morali z Univerzo na Primorskem podpisati pogodbo o vlaganju namenskih sredstev v Štipendijski sklad UP. Po končanem postopku oblikovanja evidence najboljših študentov UP, bodo lahko sklenili tripartitne pogodbe o štipendiranju med delodajalcem, UP in izbranim študentom.  

Dodatne informacije in dokumentacija
Dokumentacija javnega poziva je od njegove objave na voljo na spletni strani UP (www.upr.si), na spletni strani ŠOUP (www.soup.si) in na spletni strani UIP (www.uip.si).

Dodatne informacije so tudi na voljo pri g. Blažu Ćekliću,  na tel. številki 040 545 288 ali e-pošti info@karierni-center.si, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro do poteka roka za oddajo vloge.

Kontrolni seznam
Prosimo, da pred odpošiljanjem vloge preverite, ali je ta popolna, in še zlasti:
- ali je izpolnjen Obrazec 1 -DD, podpisan in žigosan,
- ali so vlogi priložene predpisane izjave (podpisan in žigosan tretji list vloge).
- ali je priložen kadrovski načrt oziroma ali je kako drugače utemeljen podatek o kadrovski potrebi (z razvojni načrtom, programom prestrukturiranja, neuspešnim iskanjem ali kako drugače).

top
bottom
 
apz unic kazin primss uszp kcup ppcenter

ŠOUP, Pristaniška ulica 3, 6000 Koper | T: +386 5 662 62 20, F: +386 5 662 62 36, M: +386 31 452 000 | E: info@soup.si, W: www.soup.si

 
bottom